Skip to main content

Algemene voorwaarden Rovary B.V. t.h.o.d.n. en ChargeBlock – versie december 2023

 

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden;

 

ChargeBlock: Rovary B.V. tevens handelend onder de naam ChargeBlock, gevestigd te (3045 AP) Rotterdam aan het Rotterdam Airportplein 29, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87065924,

 

e-mailadres: info@chargeblock.nl
website: www.chargeblock.nl
btw-nummer: NL864193476B01;

 

Consument: de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Dienst(en): werkzaamheden die ChargeBlock uitvoert of laat uitvoeren, doorgaans in combinatie met of naar aanleiding van een of meer van haar Producten, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: montage, installatie en/of onderhoud;

Klant: degene met wie ChargeBlock een overeenkomst is aangegaan;

Overeenkomst: elke afspraak, schriftelijk of mondeling gemaakt tussen ChargeBlock en de Klant;

Product(en): de producten die ChargeBlock levert, zoals opgenomen in de Overeenkomst;

Voorinspectie: een inspectie door of namens ChargeBlock van de plaats van de uitvoering van de Dienst(en) ter beoordeling van de geschiktheid daarvan alvorens daadwerkelijk wordt overgegaan daartoe.

 

 1. Toepasselijkheid 

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ChargeBlock.
  • Derden die door ChargeBlock worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zich eveneens op deze Algemene Voorwaarden beroepen met uitsluiting van artikel 6:254 BW.
  • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk én schriftelijk zijn overeengekomen en de betreffende afwijking niet in strijd is met enige wet- en/of regelgeving.
  • Algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn (bijvoorbeeld van leveranciers of installateurs) en sprake is van tegenstrijdige algemene voorwaarden, kan de Klant zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  • Voor zover één of meerdere bepalingen in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal de ongeldige bepaling in onderling overleg worden zo spoedig mogelijk vervangen, overeenkomstig het doel en de strekking van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling van gelijke strekking is met de ongeldige bepaling.

 

 1. Aanbod en Overeenkomst

  • Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderszins, is vrijblijvend en maximaal 2 weken geldig, tenzij anders door ChargeBlock schriftelijk is aangegeven.
  • De Overeenkomst komt stand op het moment dat de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard. ChargeBlock bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  • In het geval van door of namens ChargeBlock te verrichten Diensten, dient vóór uitvoering daarvan een Voorinspectie plaats te vinden op kosten van de Klant.
  • In het geval van door of namens ChargeBlock te verrichten Diensten, al dan niet in combinatie met de afname van Product(en) door de Klant, geldt dat sprake kan zijn van een prijs op basis van regiewerk (uurtarieven, eenheidsprijzen benodigd materiaal, opslag etc.) of aanneemsom (vaste prijs). Het aanbod kan ook stelposten bevatten. De opgenomen prijzen zijn uitgesplitst met btw.
  • Alle door ChargeBlock verstrekte informatie, waaronder niet-limitatief, opbrengsten, gewicht, afmetingen, offertes, afbeeldingen, kleuren, rendementen, terugverdientijden, materialen en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Diensten, is vrijblijvend. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Een afwijking hiervan leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming door ChargeBlock. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke (schrijf)fouten evenmin. Verstrekte informatie en/of adviezen door ChargeBlock naar aanleiding van door de Klant verstrekte (onjuiste) informatie, leidt nimmer tot een tekortkoming in de nakoming door ChargeBlock. Het staat ChargeBlock voorts vrij om naar haar oordeel andere materialen te gebruiken.
  • Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant het aanbod heeft geaccepteerd en ChargeBlock dit schriftelijk heeft bevestigd ofwel ChargeBlock, of een derde namens ChargeBlock, is aangevangen met de uitvoering ervan.
  • Een Overeenkomst voor het verrichten van Diensten, al dan niet in combinatie met de afname van Product(en) door de Klant, komt tot stand onder de ontbindende voorwaarden dat:
   1. de Klant alle vragen naar waarheid heeft beantwoord, geen informatie achterhoudt en ChargeBlock informatie verstrekt die is benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst;
   2. de aangewezen locatie waar de Diensten dienen te worden verricht, geschikt is om de Overeenkomst uit te voeren, tenzij partijen overeenkomen dat het geschikt maken van de aangewezen locatie eveneens onderwerp is van de Overeenkomst;
  • Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.
  • Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot uitvoering van Dienst(en), dan wordt deze aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit de Voorinspectie volgt dat uitvoering van de Overeenkomst mogelijk wordt geacht.
  • ChargeBlock is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, dan wel een Overeenkomst te laten uitvoeren door een derde.
  • Indien de Klant bestaat uit meerdere (rechts)personen, dan zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Herroeping

  • Een Consument kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat het Product is afgeleverd of de dag nadat de Overeenkomst ter zake de Dienst is gesloten.
  • Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  • Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen de bedenktijd kenbaar te maken aan ChargeBlock, via het modelformulier (Bijlage). De Consument zal alsdan het Product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan ChargeBlock binnen 14 dagen te retourneren, conform de door ChargeBlock verstrekte instructies.
  • Kosten voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals voor het terugzenden, komen voor rekening van de Consument, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • Na ontvangst van geretourneerde Product(en) streeft ChargeBlock naar een terugbetaling van het aankoopbedrag binnen 14 dagen, mits Product(en) zich in ongeschonden staat bevinden.
  • De Consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de Product(en) die het gevolg is van het gebruik hiervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  • Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten en/of Diensten:
   1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
   2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  • Indien ChargeBlock en de Consument overeenkomen dat de levering van Dienst(en) geschiedt voordat de bedenktijd is verstreken, doet de Consument uitdrukkelijk afstand van zijn herroepingsrecht.

 

 1. Prijzen en betaling

  • De prijs van Product(en) en Dienst(en), evenals de Voorinspectie, zijn opgenomen in het aanbod van ChargeBlock en vastgelegd in de Overeenkomst.
  • Omstandigheden kunnen zich voordoen bij het uitvoeren van Diensten waar ChargeBlock vooraf geen rekening mee kon houden. Indien ChargeBlock van oordeel is dat sprake is van meerwerk zullen deze Diensten, na overleg met de Klant, worden uitgevoerd en bij de Klant in rekening worden gebracht.
  • In geval van stijging van kostprijsbepalende onderdelen na de totstandkoming van de Overeenkomst heeft ChargeBlock het recht de overeengekomen prijs te verhogen. Aangepaste prijzen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de Klant, waarbij de Klant alsdan het recht heeft de Overeenkomst op basis daarvan te ontbinden.
  • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. ChargeBlock is alsdan niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  • De Klant is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde (betaal)gegevens onverwijld aan ChargeBlock te melden.
  • Tenzij anders in de Overeenkomst is opgenomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. ChargeBlock kan een aanbetaling verlangen, alvorens zij overgaat tot uitvoering van de Overeenkomst.
  • Indien betaling uitblijft, is de Klant van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die verband houden met de inning van de vordering, komen voor rekening van de Klant. Deze (incasso)kosten zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
  • ChargeBlock is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant aan al zijn (opeisbare) verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden heeft voldaan. Dit laat onverlet de uitoefening van overige rechten die aan ChargeBlock toekomen op grond van de wet of de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden.
  • Zonder schriftelijke toestemming van ChargeBlock is de Klant niet gerechtigd betalingsverplichting(en) jegens ChargeBlock op te schorten en/of te verrekenen. Een beroep op garantie, klachten en/of andere aanspraken schorten de betalingsverplichting(en) van de Klant niet op.
  • Ongeacht de uitkomst van de Voorinspectie, is de Klant verplicht de kosten daarvan te voldoen aan ChargeBlock, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 1. Uitvoering Overeenkomst

  • ChargeBlock zal de Overeenkomst naar beste inzicht uitvoeren.
  • Voor aanvang van de Dienst(en), dient de Klant voor eigen rekening en risico:
   1. ervoor te zorgen dat de aangewezen locatie vrij is van obstakels en schoon is;
   2. eventuele noodzakelijke vergunningen te regelen;
   3. dat de Klant beschikt over werkend internet op de locatie;
   4. elektriciteit aanwezig is op de locatie;
   5. overige voorzieningen te treffen, voor zover deze redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het verrichten van de Dienst(en);
  • Indien niet of niet voldoende gevolg is gegeven aan vorig artikellid, zal een nieuwe afspraak worden gemaakt voor uitvoering van de Diensten, hetgeen aan de Klant als meerwerk in rekening zal worden gebracht. ChargeBlock is eveneens gerechtigd de noodzakelijke aanpassingen aan de locatie te verrichten en als meerwerk in rekening te brengen aan de Klant.
  • ChargeBlock en de Klant plannen gezamenlijk een moment voor de uitvoering van de Diensten.
  • ChargeBlock is niet aansprakelijk voor eventueel door de Klant geleden schade als gevolg van het niet (binnen de termijn) kunnen uitvoeren van de Overeenkomst. ChargeBlock is niet aansprakelijk jegens de Klant voor vergoeding van opgenomen vrije dagen, gederfde winst of andere (in)directe schade.
  • Indien een afspraak ter uitvoering van de Dienst(en) of Voorinspectie geen doorgang kan vinden, zal in overleg een nieuwe afspraak worden gepland. Indien de Klant binnen 48 uur vóór de geplande afspraak voor het verrichten van de Diensten annuleert, is ChargeBlock gerechtigd meerwerk in rekening te brengen.
  • Wanneer tussentijds, al dan niet op verzoek van de Klant, wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk worden, brengt ChargeBlock de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Klant, waarbij ChargeBlock gerechtigd is om meerwerk in rekening te brengen.
  • Alle diensten van ChargeBlock worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen. Dit geldt ook voor zover een plan van aanpak/tijdsplanning/levertijd is overeengekomen. De opgenomen termijnen zijn uitdrukkelijk geen fatale termijnen.
  • De Klant zal de software van ChargeBlock niet (proberen te) hacken en is niet gerechtigd (delen van) de software te reproduceren, kopiëren, dupliceren of doorverkopen zonder toestemming van ChargeBlock.
  • ChargeBlock behoudt zich het recht voor om servers of software tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de (computer)systemen van ChargeBlock, zonder dat zij als gevolg daarvan aansprakelijk is voor enige schadevergoeding jegens de Klant. In het geval van een storing is ChargeBlock evenmin aansprakelijk.

 

 1. Levering

  • ChargeBlock draagt zorg voor de levering van Product(en) en Dienst(en).
  • Het risico van waardevermindering of verlies van de Product(en), ongeacht of hieraan een Dienst is gekoppeld, gaat over op het moment dat de Product(en) zich in de macht van de Klant bevinden.
  • Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant bij ChargeBlock heeft opgegeven.
  • ChargeBlock zal de Overeenkomst met bekwame spoed uitvoeren. Indien de levering en/of uitvoering vertraging ondervindt of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. ChargeBlock is niet aansprakelijk voor schade wegens een vertraging.
  • Indien de levering van bestelde Product(en) onmogelijk blijkt te zijn, zal ChargeBlock zich inspannen om – voor zover mogelijk – een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

  • De door ChargeBlock geleverde Producten blijven eigendom van ChargeBlock totdat de Klant al zijn verplichtingen, waaronder betalingsverplichting, uit de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden is nagekomen. Het is de Klant niet toegestaan de om deze goederen te vervreemden, bezwaren of in gebruik te geven aan derden. De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade aan het Product vanaf de leveringsdatum.

 

 1. Garantie

  • De Klant aanvaardt dat Product(en) worden verkocht en/of verwerkt met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare, feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen.
  • ChargeBlock biedt slechts garantie op haar Product(en) overeenkomstig de garantievoorwaarden van haar leverancier en zoals opgenomen in de Overeenkomst. ChargeBlock geeft geen garanties af voor verrichte Dienst(en).
  • De verleende garantie geldt slechts bij juist en zorgvuldig gebruik van de geleverde Product(en).
  • De garantietermijn gaat in vanaf het moment dat het Product is geleverd.
  • De aanspraken van de Klant op de garantie vervallen indien:
   1. schades en/of gebreken/defecten aan de Product(en) zijn ontstaan door achterstallig onderhoud, (normale) slijtage, verwaarlozing, onjuist gebruik en/of toedoen door de Klant (al dan niet bewust);
   2. schades en/of gebreken/defecten aan de Product(en) die zijn ontstaan door derden;
   3. sprake is van verkleuring van Product(en), in geval van een thuisaccu;
   4. sprake is van schades en/of gebreken/defecten aan de Product(en) en/of onderdelen die door derden zijn geleverd;
   5. schades en/of gebreken/defecten die zijn veroorzaakt door externe factoren waaronder, maar niet beperkt tot, brand, overbelasting, kortsluiting, defecten op/uitval van het elektriciteitsnetwerk, water, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren en/of mensen, onzorgvuldig gebruik, abnormale beproeving en contact met chemische substanties;
   6. schades en/of gebreken/defecten aan de Product(en) die zijn ontstaan doordat de Klant zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden.
  • Indien de Klant met succes een (tijdig) beroep doet op de garantie, heeft de Klant recht op herstel of vervanging, tenzij anders opgenomen in de Overeenkomst. Deze garantie vervalt indien de leverancier van ChargeBlock dit niet langer kan bieden. De kosten voor het vervangen van de Product(en) vallen niet onder deze garantie. ChargeBlock is gerechtigd in voorkomend geval te volstaan met restitutie van de prijs.
  • ChargeBlock is gerechtigd bij vervanging of herstel (van onderdelen) een vergelijkbaar Product/materiaal te leveren, zonder dat zij tekortschiet en/of schadeplichtig is.

 

 1. Klachten & aansprakelijkheid

  • De Klant is gehouden elke (op)levering binnen 48 uur nadien te controleren.
  • De Klant is verantwoordelijk voor het melden van een klacht, defect, tekortkoming, schade en/of het beroep op garantie(s). Een melding ter zake dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen na de constatering, duidelijk omschreven en voorzien van bewijzen te worden gedaan bij ChargeBlock, op straffe van verval.
  • ChargeBlock is niet aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade ten gevolge van de verrichte Dienst(en) dan wel het gebruik van Product(en), behoudens waarvoor garantie is verstrekt.
  • ChargeBlock is niet aansprakelijk voor schade bij uitvoering van de Dienst(en), zoals bijvoorbeeld het (de)monteren van Product(en). ChargeBlock is niet gehouden om muren of andere zaken (waaronder verkleuringen) die door montage/demontage/ gebruik zijn beschadigd (in oorspronkelijke staat) te herstellen.
  • ChargeBlock is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de Klant tekortschiet in verplichtingen die hij heeft jegens ChargeBlock, waaronder in ieder geval begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, dan wel de schade die is ontstaan doordat de Klant onjuiste informatie (heeft) verstrekt.
  • ChargeBlock is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik van Product(en), bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, door overbelasting van de Product(en).
  • Alle aansprakelijkheid is beperkt tot bedragen waar ChargeBlock op grond van de door haar afgesloten verzekering aanspraak op kan maken.
  • ChargeBlock is nimmer aansprakelijk voor gederfde inkomsten/winst en/of bedrijfsmatige schade.
  • ChargeBlock is niet aansprakelijk voor gevolgen in de belasting- en/ of energiewetgeving, waardoor de opbrengsten, dan wel de besparingen door de Product(en) voor de Klant lager worden dan op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.
  • ChargeBlock is nimmer aansprakelijk in het geval sprake is van een overmachtssituatie en daardoor de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kunnen worden nagekomen. In dat geval is ChargeBlock gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ChargeBlock tot enige schadeloosstelling verplicht is. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ChargeBlock onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt.
  • ChargeBlock kan zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien de Klant niet (behoorlijk) of niet tijdig behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden.

 

 1. Privacy

  • Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt ChargeBlock persoonsgegevens. Het privacybeleid van ChargeBlock is te vinden op de website.
  • De Klant geeft ChargeBlock toestemming om zijn gegevens te delen met derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 1. Intellectuele eigendom

  • Alle door ChargeBlock verstrekte informatie, waaronder informatie in aanbiedingen, offertes, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow zijn eigendom van ChargeBlock.
  • Het is verboden om, zonder schriftelijke toestemming van ChargeBlock, de in het vorige lid genoemde eigendomsrechten op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen.

 

 1. Overige bepalingen

  • ChargeBlock is gerechtigd de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) te wijzigen en/of aan te vullen, met dien verstande dat de wijziging in werking treedt indien de Klant deze heeft aanvaard. Indien ChargeBlock van overheidswege veranderingen dient door te voeren in de Overeenkomst, stem je hierbij met deze wijzigingen in de Overeenkomst in.
  • ChargeBlock is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst aan een derde partij over te dragen.
  • In alle gevallen waarin de relatie tussen ChargeBlock en de Klant eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden van kracht.
  • Op alle rechtsbetrekkingen tussen ChargeBlock en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen tussen ChargeBlock en de Klant zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. In het geval van een Consument wordt aan hem een termijn gegund van één maand om beslechting van het geschil voor te leggen door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Bijlage 1

Model ontbinding/herroeping Consument
Modelformulier voor ontbinding/herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt ontbinden/herroepen.

 

Aan:
ChargeBlock B.V.
Rotterdam Airportplein 29, 3045AP, Rotterdam, Nederland
support@ChargeBlock.com
KvK-nummer 87065924
Btw-nummer NL864193476B01

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen Consument-afnemer(s)
Adres Consument-afnemer(s)
Handtekening van Consument-afnemer(s)
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ontvang vrijblijvend een offerte!

  Klantbeoordelingen (4.8/5)

Chargeblock

Volg ons

Neem contact op

© 2024 Chargeblock. All Rights Reserved.      Made by Desses

Ontvang vrijblijvend een offerte!

  Klantbeoordelingen (4.8/5)

Volg ons

LinkedIn

Neem contact op

ChargeBlock B.V.
Rotterdam Airportplein 29
3045AP Rotterdam

© 2024 Chargeblock. All Rights Reserved.      Made by Desses